Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Boek: Geschiedenis van St. Andrieskerk te Antwerpen, Volume 1

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Auteur: Pieter Jozef Visschers

Uitgeverij: P.E. Janssens

Website: https://books.google.be/books?id=mlxbAAAAQAAJ

Citaten

In de maend Juny, omtrent St. Jan's misse is de eerw. heer Jacobus Schoor, tot Pastoor van St. Walburgis kerk overgegaen. Hy is in 1670 overleden, en heeft aen St. Andries kerk 200 gulden gelaten, met last dat er jaerlyks twee stille missen tot zyne zielelaefnis, in gezegde kerk zouden gelezen worden. Zyn opvolger, als Pastoor van St. Andries kerk, is geweest in't zelfden jaer, de Eerw. heer Gisbertus De Moor, van s'Hertogenbosch.

Nauwelyks was hy in zyne bediening getreden of hy moest onderscheidene moeijelykheden ondergaen van wege de Religieuze Norbertinessen die zich in zyne parochie nedergezet hadden, en regt over de kerkdeur in de Augustynenstraet een klooster wilden bouwen met open kapel, ingang en spreekkamer. Het Kerkbestuer verzette zich hier tegen en diende in 1651, aen het Magistraet een smeekschrift in ten einde zulks te beletten. Den 25 September des zelfden jare gaf het Magistraet daerover zyne "ordonnantie" in de volgende apostille:

"Myne heren Borgemeesters ende Schepenen ende Raedt der stadt van Antwerpen hebben geordonneert, gelyck sy ordonneren, mits desen, aen die van den clooster van de Vrauwen Norbertinen, thegenwordigh binnen desen stadt gevlught, egeen clooster, kercke, capelle nochte spreekhuys te maken nochte doen maken, t' sy in het innecomen, nochte uytgaen teghens over de parochiale kercke van Sint Andries binnen dese stadt." Actum in den maendaeghschen raede in Collegio den vyff en twintighsten September sesthien hondert ende eenen vyftigh. Was geparapheert: Bu: vidit, ende was onderteeckent, C. Geevaerts.

Wy hebben hier voren gezien dat het Kerkbestuer van St. Andries in 1651, aen het Magistraet der Stad eene rekwest ingediend heeft, betrekkelyk tot het klooster der Norbertinessen. Niet tegenstaende het verbod welk het Magistraet aen gezegde Religieuzen gegeven had van een klooster, regt over St. Andries kerk, te bouwen, gingen de Norbertinessen voort in hun ontworpen plan. De eerw. heeren Vicarissen van het Bisdom werden genoodzaekt zich met deze zaek te bemoeijen. Ten gevolgen van de rekwest welke het Kerkbestuer van St. Andries aen het Vicariaet over deze kwestie ingediend had, werd de volgende antwoord gegeven:

"De Eerwerdighe heeren van het Vicariaet verbiden expresselyck aen de Vrauwe Priorinne ende dandre jouffrauwen Norbertinessen in deser Stadt presentelyck gerefugiert, eenigh clooster, kerck, capelle oft spreeckhuys te maken, tsy in het innecomen noch uytgaen teghens over de parochie kercke van Sint Andries." Actum in vicariatu den 2 Augusti 1653, en was onder.t WEGERS, SIGILLIFER.

"Tweede apostille: verbiden verders geene erve in dese Stadt te coopen tot het bouwen van een clooster oft te doen publicken kerkenlyken dinst zonder voorgaende wete ende consent van het Vicariaet." Actum ut supra ende was onder.t WEGERS, SIGILLIFER.

Het Magistraet hernieuwde den 1 September van het zelfden jaer het verbod welk het reeds te voren gegeven had, en waeraen de Religieuzen zich niet gedragen hadden.

"Tweede apostille: daer naer soo hebben ten selven tyde myne heeren Borgemeester ende Schepenen ende Raedt deser Stadt geordonneert ende ordonneren mits desen aen de vrauwe Priorinne van het clooster van de Norbertinerssen haer te reguleren naer den appoinctemente ende ordonnantie by myne voorscreve Heeren gegeven op de requeste van den heere Pastoor ende kerckmeesters supplianten in desen den 25 September van den jaere sestien hondert een en vyfftig by copye hier mede gaende, geordonneert voorts aen de selve over te brenghen in handen van myne heeren voors: de acte van haere admissie in dese stadt ende de stucken daertoe dienende." Actum in Collegio in den maendagschen Raedt den 1 September 1653, was onderteeckent: C. GEVAERTS.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28