Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Boek: Geschiedenis van Antwerpen sedert de stichting der stad tot onze tyden, Volume 2

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Auteur: Frans Hendrik MertensKarel Lodewijk Torfs

Uitgeverij: C. de Vries-Brouwers

Website: https://books.google.be/books?id=vY1WAAAAYAAJ

Citaten

Deze nonnen hadden hier zoo min als de Cellebroeders eene vaste wooning; even als deze laetsten reisden zy over en weer naer Duitsehland, van waer zy herkomstig waren. Hare verrigtingen waren genoegzaem dezelfde als degene der Cellebroeders; ook worden zy in de pauselyke bullen dikwyls nevens deze moniken genoemd en in derzelver voorregten deelachtig gemaekt. Eerst in 1345 mogten zy uit haren weifelenden toestand geraken, door de milddadigheid van haren landgenoot, den meergemelden Suderman, die haer, by den muer der Predikheeren, buiten de Koepoort, een huis schonk, en over hetzelve drie provisoren aenstelde, om de steeds over en weer reizende zusters te ontvangen; waeruit zou blyken, dat deze hare eerste woonst geen klooster, maer een logement was.

De ontoereikendheid van een enkel huis, om er eene gansche kloostergemeente in te vestigen, toefde overigens niet erkend te worden; en in 1361, volgens eene Hs. chronyk, of in 1368, volgens dat Papebrochius uit de schriften van den stadssekretaris Caukerken heeft aengeteekend, bragten Jakob van Hoogvoogt en Jan Bunel of Bimel eenige huizen omtrent het Predikheerenklooster te samen om er onze Zwarte Zusters mede te begiftigen.

circa 1462

Dit is zeker, dat zy slechts, in 1458, na daertoe verkregen oorlof van Paus Pius II, de plegtige geloften deden.

Op dit tydstip hadden de nonnen reeds haer eigen kerkje. Hetzelve was over omtrent dertig jaer gebouwd, volgens de aenteekening van den notaris Bertryn: "In het selve jaer (1491) doen wird tot Antwerpen de eerste capelle ende clooster ghemaekt van de Swertsusters, die men alsdan hiet die Swesteren."

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28