Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Boek: Geschiedenis van Antwerpen sedert de stichting der stad tot onze tyden, Volume 1

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Auteur: Frans Hendrik MertensKarel Lodewijk Torfs

Uitgeverij: C. de Vries-Brouwers

Website: https://books.google.be/books?id=q4hWAAAAYAAJ

Citaten

circa 1231

Nu, de Noren, welke langs zee herwaerts waren gekomen, werden daerom ook veelal zeemannen genoemd, en de gevolgtrekking van dit alles is dat de Meersaten geene andere dan de Noordmannen zelve zullen geweest zyn, die hunnen naem gelaten hebben aen het MEERSATERLAND, eene plek gronds ten zuiden der stad gelegen, op welke plek in de XIII eeuw het eerste klooster der nonnen Terzieken werd gebouwd. Dit klooster, waerover wy nader zullen handelen, stond buiten S. Jorispoort, aen den hoek waer de straetweg van Wilryk de Mechelsche baen vervoegt. Men vindt dit gesticht aengeteekend op de topographische kaert van Virgilius Bononiensis. en men ziet er hedendaegs nog eenige weinige overblyfsels van.

[...] Gaen wy nu over tot de religieuzen TER ZIEKEN, nopens wier oorsprong en opkomst de gevoelens der antwerpsche historieschryvers zeer uiteenloopend zyn.

De zoo even aengevoerde Gramaye verhaelt, dat een vermogend heer, met name Hendrik de Hollander, het voornemen opvatte om met andere kruisvaerders den togt naer het H. Land te doen, meer zyne gelofte niet kon vervullen; en dat hy, in vergoeding van dit verzuim, zich toewydde aen de dienst der zieken, vooral van leproozen of melaetschen. Te dien einde bouwde hy S. Lazarus ter eere eene kapelle en godshuis 't welk in oude stukken meermalen onder de benaming van LEPROOZY voorkomt. Waer dit gelegen was, wordt niet gezeid, en de historieschryvers zyn het ook nopens het jaer der stichting niet eens. Aldus, terwyl Diercxsens beweert, dat het Terzieken-klooster reeds in 1231 bestond, zegt Urselius, dat het eerst in 1232 gesticht werd; Gramaye stelt 1235, Opmerius 1236 en de jaerhoeken der Beggaerden 1237. Gramaye verzekert, dat hy het door hem opgegevene jaerdatum, benevens den naem van den stichter, getrokken heeft uit eenen brief van S. Michiels-abtdy, den 24 November 1447 verleid, en door de overste van het Terziekenklooster medegedeeld. Hy voegt er by, dat men in de oude archiven van het gesticht leest, dat de zieken er aenvankelyk door manspersoonen werden bediend, wien men in 't vervolg eenige godvruchtige vrouwlieden toevoegde, welke eindelyk alléén in bezit van dit liefdadige ambt bleven.

Onder deze verschillende gevoelens komt dat van Diercxsens ons het zekerste voor, als berustende op eene echte oorkonde, namelyk den brief, door welken de antwerpsche Plebaen Nicolaus ten jare 1231, in festo beate Gertrudis, onze Leproozy eene aenmerkelyke begiftiging by wyze van aelmoes opdroeg. Deze donatie bestond uit drie spaden grond in het MEERSATERLAND, van welke hy den togt of de inkomst gedurende zyn leven voor zich behield. Acht getuigen onderteekenden dezen donatieakt; te weten Joannes Egulfi, Kanonik; Joannes Nicholaï, Kanonik; Nicolaus, Kapellaen in de Burgt (ex Castro); Willem Nose; Thibaldus Van de Markt (a Foro); Willem Drake; Klaes Van der Molen en Jan Van der Molen. Deze vyf laetsten waren fungerende Schepenen.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28